asdasd
   
 
  cssnedir
 
Gerçekte web tasarımına ilgi duyanlar için CSS yi cazip kılacak pek çok gerekçe var: • Daha çok yetenek : CSS , sayfaya HTML ile verilemeyen pek çok niteliği kazandırabiliyor.Örneğin görsellik bakımından A etiketine HTML ile kazandırılabilecek tek nitelik yazının normalde , aktif iken ve ziyaret edildikten sonraki yazı rengini belirleyebilmekten ibaret olduğu halde CSS ile sanki tabloymuş gibi kenarlık eklenebiliyor , bu kenarlıklar tek tek şekillendirilip renklendirilebiliyor , zeminine renk veya resim eklenebiliyor , rollover efectleri hazırlanabiliyor , yazıya zoom yapılabiliyor vs.
 • Daha az emek ve zaman : CSS ile sadece sayfa içinde değil tüm sitedeki etiketler tek bir komut lullanılarak biçilendirilebilir.Örneğin kullandığımız tüm başlıkların aynı biçimde olmasını istiyorsak her sayfanın "head" bölümüne başlığın şekillendirildiği .css uzantılı dosyaya link koyarak sitedeki tüm başlıkları şekillendirebiliriz.
 • Daha az boyut : Yukarıda söylediğimiz bu imkan her etiketi her defasında ayrı ayrı şekillendirmekten bizi kurtardığı için sayfanın boyutunun azalmasına da yardımcı olur.
YERLEŞTiRiLMESi :

 • Dışarıda ayrı bir dosya olarak kullanılması: Bu da iki şekilde olabilir:  • Style özelliklerini bir metin editörüyle yazdıktan sonra *.css uzantısıyla kaydederiz ve sayfamızın "head" bölümünde bu dosyaya bir bağlantı kurarız.   Örnek:

   <html>

   <head>

   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style/css.css">

   </head>  • Aynı şekilde bir css dosyası oluştururuz.Dışardaki bu dosyaya da yine "head" bölümünde aşağıdaki gibi bir bağlantı kurarız.   Örnek:

   <html>

   <head>

   <style> @import url(style.css); </style>

   </head> • Sayfanın "head" bölümüne yerleştirilmesi : Hazırladığımız style özelliklerini sayfanın "head" bölümüne örnekte olduğu gibi yerleştirebiliriz.  Örnek:

  <html>

  <head>

  <style>

  P {font-family:arial; font-size:12px;}

  </style>

  </head> • Style özelliklerinin etiketin içine yerleştirilmesi : Bu durumda etiketin içine diğer parametreler gibi yerleştirilir.  Örnek :

  <p style="font-family:arial; font-size:12px;font-color:black;">...</p>
YAPISI :

 • İlk iki durumda style'in yapısı şöyledir: <style>

  <!--

  P {font-family:arial; font-size:12px;}

  H3 {font-family:arial; font-size:14px;font-color:navy;}

  -->

  </style>


  NOT : <!-- ve --> etiketleri style özelliklerini CSS'yi desteklemeyen tarayıcılardan saklamaya yarar.

 • Üçüncü durumda style özelliklerinin yazımı aynı olsa da "<style> <!--"ve "--> </style>" etiketleri kullanılmaz.Parametre ve değerler ilgili etiketin içinde ve style="..." parametresinin içine yazılır.
KULLANILMASI :

 • Genel Biçimlendirme : Sayfada geçen bir etiketin her yerde aynı nitelikleri taşımasını istediğimizde bu metodu kullanırız.  Örnek:

  P {font-family:arial; font-size:12px;font-color:black;} • Seçerek Biçimlendirme : Bir etiketin farklı yerlerde farklı niteliklere sahip olmasını istediğimizde bu metodu kullanabiliriz.Bu da şu şekillerde olabilir:


  • .isim : Bu metodla sayfa içinde kullanılan her etiket için birden fazla farklı biçimlendirme yapılabilir.Bu durumda seçilen etikete class="isim" parametresini eklemeliyiz.   Örnek :

   .italik {font-style : italic;}

   <p class="italik">Deneme</p>   veya   P.italik {font-style : italic;}

   <p class="italik">Deneme</p>  • #isim : Yukardakine benzemekle birlikte style bölümünde öncesinde etiket kullanılmaması ile ondan ayrılır.Ayrıca ilişkilendirilen etiket ile kullanılırken de class yerine id="isim" kullanılır.   Örnek :

   #italik {font-style : italic;}

   <p id="italik">Deneme</p>  • etiket+etiket : İçiçe etiket kullandığımızda ikinci etiketin etki alanını birincisinden farklı biçimlendirebiliriz.   Örnek:

   P {color : black;}

   P B {color : red;}

   <p> Deneme <b> Deneme </b> Deneme </p>   Bu durumda P etiketi içerisinde, B etiketinin etkilediği alanlardaki karakterler kırmızı olurken kalan alanlar ise siyah olacaktır.
LİNK ÖZELLİKLERİa :Linkin, sayfa açıldığında tıklanmadan veya ümleç üzerine getirilmeden önceki durumudur.

a:hover :Linkin imleç üzerine getirildiğindeki durumudur.

a:active :Linkin tıklandığı andaki durumudur.

a:visited :Linkin tıklandıktan sonraki durumudur.

BİÇİMLENDİRME:

color:Linkin rengini belirler.

background-color:Linkin zemin rengini belirler.

background-image:Linkin zeminine resim ekler(Bu animated-gif de olabilir.)

text-decoration:Linkin altının,üstünün vs. çizgili olup olmayacağını belirler.

font-weight:Yazının kalınlık veya inceliğini belirler.

border:Linkin etrafına kenarlık ekler.

display:Linki içeren hücre , satır vb. istenilen alanın seçilmesini sağlar.NOT:Yukarıda kullanılabilecek birkaç parametre örnek verilmiştir.Ancak "font" , "text" , table" vs. için kullanılabilen pek çok parametre "a" için de kullanılabilir.Gerisi biraz da insanın yaratıcılığına kalıyor.
LİSTE ÖZELLİKLERİlist-style-type :

disk:Liste biçiminin disk (içi dolu daire) şeklinde olmasını sağlar.

circle : Liste biçiminin çember şeklinde olmasını sağlar.

square : Liste biçiminin kare olmasını sağlar.

decimal : Liste biçiminin rakamlardan oluşmasını sağlar.

lower-roman : Liste biçiminin i,ii,iii gibi küçük roma rakamlarından oluşmasını sağlar.

upper-roman : Liste biçiminin I,II,II gibi büyük roma rakamlarından oluşmasını sağlar.

lower-alpha : Liste biçiminin a,b,c şeklinde küçük harf olmasını sağlar.

upper-alpha : Liste biçiminin A,B,C şeklinde büyük harf olmasını sağlar.

none : Listenin imgesiz olmasını sağlar.

list-style-position :

inside : Listenin ikinci satırının en soldan başlamasını sağlar.

Outside : Listenin ikinci satırının ilk satır ile aynı yerden başlamasını sağlar.

list-style-image : Liste biçiminin resim olmasını sağlar.KATMAN ÖZELLİKLERİposition:Katmanın yerinin belirlenmesini sağlar.

absolute:Katmanın yerinin pencere esas alınarak belirlenmesini sağlar.

relative: Katmanın yerinin bir önceki katman esas alınarak belirlenmesini sağlar.

static:Katmanın yerinin sabit olarak (Varsayılan olan sol üst köşe) belirlenmesini sağlar.

top:Katmanın üstten ne kadar aşağıda olması gerektiğini belirler.

left:Katmanın soldan ne kadar içeride olması gerektiğini belirler.

width:Katmanın genişliğinin ne kadar olacağını belirler.

height:Katmanın yüksekliğinin ne kadar olacağını belirler.

overflow:Katmanın belirtilen yükseklik ve genişliğe sığmayan kısmına ne olacağını belirler.

auto:Otomatik olarak belirlenir.

scroll:Kaydırma çubuğu ekleyerek görünmesini sağlar.

visible : Katmanı belirtilen boyutların dışına taşırarak sığmayan yerlerin görünmesini sağlar.

hidden:Sığmayan yerleri gizler.

visibility:Katmanın görünebilirlik ayarını yapar.

visible : Katmanın görünür olmasını sağlar.

hidden:Katmanı gizler.

z-index : Katmanların alttan üste doğru hangi sıra ile gösterileceğini belirler.1 değeri katmanın en altta olacağını belirtir.FONT ÖZELLİKLERİfont-family:Yazı türünü belirler.(Arial , Verdana gibi.)

font-style:Yazının normal veya sağa eğik olmasını sağlar.

font-variant:Yazının normal veya tümünün büyük harflerden oluşmuş olmasını sağlar.

font-weight:Yazının kalınlık-inceliğini belirler.

font-size:Yazının büyüklüğünü belirler.
TEXT ÖZELLİKLERİword-spacing :Kelimeler arasında bırakılacak boşluğu boşluğu belirler.

letter-spacing : Harfler arasında bırakılacak boşluğu boşluğu belirler.

text-decoration : Kelimenin altının , üstünün vs. çizili olup olmayacağını belirler.

underline : Kelimenin altının (Satır altından) çizili olmasını sağlar.

overline : Kelimenin üstünün (Satır üstünden) çizili olmasını sağlar.

line-through : Kelimenin ortasından çizili olmasını sağlar.

blink : Kelimenin yanıp sönmesini sağlar.(Netscape için)

vertical-align : Metnin yatay olarak nasıl hizalanacağını belirler.

text-transform: Kelimelerin büyük harf veya küçük harflerden oluşmasını sağlar.

capitalize : Kelimelerin ilk harflerinin büyük olmasını sağlar.

uppercase : Kelimelerin bütün harflerinin büyük olmasını sağlar.

lowercase : Kelimelerin bütün harflerinin küçük olmasını sağlar.

none : Kelimelerin orjinal metindeki gibi olmasını sağlar.

text-align: Metnin dikey olarak nasıl hizalanacağını belirler.

left : Metni sola yaslar.

right : Metni sağa yaslar.

center : Metni ortalar.

justify : Metni iki yana yaslar.

text-indent : Metnin ilk satırının soldan ne kadar içerden başlayacağını belirler.

line-height : Satırın yüksekliğini ayarlar.(Yüksek değer verildiğinde satırlar arasındaki boşluk artar.)

first-line : Metnin ilk satırının biçimlendirilmesini sağlar.

first-letter : Metnin ilk harfinin biçimlendirilmesini sağlar.
İMLEÇ ÖZELLİKLERİcrosshair:İmlecin artı işareti şeklinde olmasını sağlar.

auto:İmlecin metinde dikey çizgi ,boş alanda normal ok şeklinde olmasını sağlar.

default:İmlecin hem metinde hem de boş alanda normal ok şeklinde olmasını sağlar.

hand:İmlecin linkte olduğu gibi el şeklinde olmasını sağlar.

move:İmlecin taşıma işareti şeklinde olmasını sağlar.

ne-resize:İmlecin sağa yatık normal ok olmasını sağlar.

nw-resize:İmlecin sola yatık normal ok olmasını sağlar.

se-resize:İmlecin yukardan aşağı doğru ve sağa yatık normal ok olmasını sağlar.

sw-resize:İmlecin yukardan aşağı doğru ve sola yatık normal ok olmasını sağlar.

n-resize:İmlecin aşağıdan yukarıya doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.

s-resize:İmlecin yukardan aşağı doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.

w-resize:İmlecin sola doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.

e-resize:İmlecin sağa doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.

text:İmlecin hem metinde hem de boş alanda metinde olduğu gibi görünmesini sağlar.

wait:İmlecin meşgul animasyonuna dönüşmesini sağlar.

help:İmlecin yardım-soru işaretine dönüşmesini sağlar.
ZEMİN ÖZELLİKLERİbackground-color:Zeminin rengini belirler.

#color : Renk adı.

transparent: Zeminin saydam olmasını sağlar.

background-image: Zemine resim yerleştirilmesini sağlar.

url : Zemine yerleştirilen resmin adresi.

background-repeat: Zemine yerleştirilen resmin nasıl yayılacağını belirler.

repeat : Resmin bütün zemine yayılmasını sağlar.

repeat-x : Resmin sol-üstten sağ-üste doğru yayılmasını sağlar.

repeat-y : Resmin sol-üstten sol-alta doğru yayılmasını sağlar.

no-repeat: Resmin yayılmadan orjinal boyutuyla görünmesini sağlar.

background-attachment: Zemindeki resmin , sayfa kaydırma çubuğuyla hareket ettirildiğindeki durumunu belirler.

scroll :Sayfa hareket ettirildiğinde zeminin de kaymasını sağlar.

fixed:Sayfa kaydırılsa da zeminin sabit kalmasını sağlar

background-position: Zemindeki resmin istenilen şekilde yerleştirilmesini sağlar.

top : Resmi yukarı yerleştirir.

center : Resmi ortalar.

bottom : Resmi aşağı yerleştirir.

left : Resmi sola yerleştirir.

right: Resmi sağa yerleştirir.

...px :Resmin soldan istenilen ölçüde içerde olmasını sağlar.


TABLO ÖZELLİKLERİmargin : Tablo ile pencerenin kenarları arasında bırakılacak boşluğu belirler.

margin-top : Tablo ile pencerenin üst kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.

margin-right : Tablo ile pencerenin sağ kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.

margin-bottom : Tablo ile pencerenin alt kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.

margin-left : Tablo ile pencerenin sol kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.padding : Tablo kenarları ile tablo içeriği (Yazı vb.) arasında bırakılacak boşluğu belirler.

padding-top : Tablonun üst kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.

padding-right : Tablonun sağ kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.

padding-bottom : Tablonun alt kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.

padding-left : Tablonun sol kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.border : Tablonun kenarlarının şekillendirilmesini sağlar.border-top : Tablonun üst kenarının şekillendirilmesini sağlar.

border-left : Tablonun sol kenarının şekillendirilmesini sağlar.

border-bottom : Tablonun alt kenarının şekillendirilmesini sağlar.

border-right : Tablonun sağ kenarının şekillendirilmesini sağlar.border-width : Tablonun kenarlarının kalınlığını belirler.

border-top-width : Tablonun üst kenarının kalınlığını belirler.

border-right-width : Tablonun sağ kenarının kalınlığını belirler.

border-bottom-width : Tablonun alt kenarının kalınlığını belirler.

border-left-width : Tablonun sol kenarının kalınlığını belirler.border-styleTablonun kenarlık türünü belirler.

border-top-styleTablonun üst kenarlık türünü belirler.

border-right-styleTablonun sağ kenarlık türünü belirler.

border-bottom-styleTablonun alt kenarlık türünü belirler.

border-left-styleTablonun sol kenarlık türünü belirler.border-color : Tablonun kenarlarının rengini belirler.

border-top-color : Tablonun üst kenarının rengini belirler.

border-right-color : Tablonun sağ kenarının rengini belirler.

border-bottom-color . Tablonun alt kenarının rengini belirler.

border-left-color : Tablonun sol kenarının rengini belirler.color : Tabloda geçen metnin rengini belirler.width : Tablonon genişliğini belirler.height : Tablonun yüksekliğini belirler.

NOT : Başlık "TABLO" olarak verildi Ancak bu nitelikler başta TD , TR , TH vs. olmak üzere hemen her etiket için kullanılabilir.CSS' yi özel kılan da zaten bu...

NOT:Yukarıda görüldüğü gibi kenarlıklar istenirse tek bir paramatre ile veya daha ayrıntılı bir şekillendirme yapmak istiyorsak birden çok parametre ile şekillendirilebilir.Örneğin bütün kenarlar için aynı ayarların (Renk , kalınlık , kenarlık türü) kullanılmasını istiyorsak : " border : 1px solid black " şeklinde bir defada biçimlendirme yapabiliriz.

Ayrıntılı biçimlendirme içinse üst , sağ, alt ve solun renk , kalınlık ve kenarlık türü için ayrı ayrı parametreler kullanılabilir.
KAYDIRMA ÇUBUĞU ÖZELLİKLERİscrollbar-face-color:Kaydırma çubuğunun yüzey rengi , aynı zamanda zemini de etkiliyor.

scrollbar-base-color :Kaydırma çubuğununun sol ve üst kenarlıklarını çizgi halinde kaplıyor.

scrollbar-shadow-color :Sağ ve alt kenarlıkların gölge rengi.

scrollbar-highlight-color :Sol ve üst kenarlıkların gölge rengi,aynı zamanda zemini de etkiliyor.

scrollbar-arrow-color :Yön oklarının rengi
 
  awsrasrasr  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
asdcasd